Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering verzekert de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar.

U verzekert met een verzuimverzekering de kosten waarmee uw onderneming te maken krijgt als uw medewerkers ziek zijn. Ziek personeel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Met deze verzekering verzekert u loondoorbetaling van zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Door de Wet Poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen.

Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.

Wat zijn uw (financiële) risico’s bij verzuim?

De gevolgen en de risico’s van verzuim voor u als werkgever:

 • Verplichte loondoorbetaling van uw werknemer (maximaal 2 jaar)
 • Regelen en inwerken van een vervanger
 • Veel administratie (Arbo- en reintegratieproces)

De kosten van ziekteverzuim kunnen dus behoorlijk in de papieren lopen. Om deze kosten enigszins te beperken kan een verzuimverzekering worden afgesloten. De verzekeraar dekt dan de kosten van het verzuim en, afhankelijk van de polis die gekozen wordt, draagt zorg voor Arbo-dienstverlening en reïntegratie inspanningen.

De premiebepalende factoren bij een verzuimverzekering zijn:

 • De bedrijfstak
 • Het ziekteverzuim in het verleden (veelal de afgelopen drie jaren)
 • De verzekeringsvorm
 • De hoogte en de aard van het eigen risico
 • De gemiddelde leeftijd en de verdeling daarvan binnen de organisatie

Welke verzuimverzekering?

Voor ziekteverzuimpolissen bestaan twee basisdekkingsvormen.

Conventioneel (voor bedrijven met minder dan 50 werknemers): een conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk verzuimgeval. Als werkgever bepaalt u zelf het aantal dagen dat u voor eigen rekening neemt. Naast de conventionele dekking bestaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze te combineren met de Arbo-dienstverlening en het reïntegratieproces.

Stop loss ( voor bedrijven met meer dan 50 werknemers): een stop loss verzuimverzekering gaat uit van een totaal eigen risico in geld (eigen behoud per jaar). Op basis van de verzuimhistorie wordt het eigen behoud bepaald. Het eigen behoud is het bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat voor rekening van de werkgever komt. De stop loss dekking verzekert de loonschade door verzuim dat in enig jaar boven het eigen behoud uitkomt.

Door de verzekeraars worden diverse pakketten aangeboden onder verschillende benamingen die in essentie terug te voeren zijn tot een drietal mogelijkheden.

 1. Verzuim;
 2. Verzuim + Arbo;
 3. Verzuim + Arbo + Re-integratie.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt onder andere af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement.

Voordelen van de verzuimverzekering

 • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling;
 • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim;
 • Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter;
 • Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.